สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกสามัญ, สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ

ค่าบำรุงสมาคมฯ

และสิทธิประโยชน์

สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

  1. ค่าบำรุงสมาคมฯ

500 บาท/ปี

1,200 บาท/ปี

3,000 บาทตลอดชีพ

6,000 บาท/ปี

5,000 บาท/ปี

25,000 บาท/ปี

300 บาท/3ปี

  1. สิทธิ์เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ของสมาคม โดยได้รับส่วนลด

10%

10%

10%

10%

50%

หรือตามที่

หน่วยงานผู้จัดระบุ

  1. สิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯและได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

5 คน

5 คน

 

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ค่าบำรุงสมาคมฯ
และสิทธิประโยชน์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

Platinum

Gold

Silver

ค่าบำรุงสมาคมฯ (บาท/ปี)

100,000

50,000

30,000

ให้สิทธิ์พนักงานของผู้สนับสนุนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมโดยได้รับส่วนลด

40%

30%

20%

ให้สิทธิ์พนักงานหรือตัวแทนของผู้สนับสนุน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

10 คน

7 คน

5 คน

ได้รับสิทธิ์การจัดฝึกอบรมภายในจำนวน 1 ครั้ง (1วัน) ต่อปี

-

-

ได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับแสดงกิจการของผู้สนับสนุน ในระหว่างงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ

-

-

  1. มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนบนหน้าแรกของจดหมายข่าวของสมาคมฯ

-

-

มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนแสดงทางเข้าบริเวณจัดงาน และติดบนพื้นหลังเวทีจัดงาน ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

-

-

ได้รับจัดสรรบอร์ดติดโปสเตอร์ในระหว่างการจัดงานประชุมวิชาการ

-

มีลิงค์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของสมาคมฯ

สิทธิ์ในการได้รับวารสารวิชาการและข้าถึงฐานข้อมูลด้านการกัดกร่อนของสมาคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ได้รับสิทธิ์โฆษณาหน้าสีในวารสารวิชาการสมาคมฯ

1 หน้า A4

1 หน้า A4

½ หน้า A4

 


Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม