ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ
 
  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่สนใจหรือประกอบการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน และได้แสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ สำหรับสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ให้หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
     
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนนอกประเทศไทยที่สนใจหรือประกอบการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน และได้แสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
     
  3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย
     
  4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม