คณะกรรมการสมาคม

รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ นายกสมาคม
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันุบรรยงค์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ฉัตรชัย สมศิริ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ อุปนายก
รศ.ดร.เสถียร นิลธวัช อุปนายก
น.ต.พินัย มุ่งสันติสุข นายทะเบียน
นางสุชาดา พันธ์พฤกษ์ ผช. นายทะเบียน
นายศิขริน ศรโชติ ผช. นายทะเบียน
รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ เหรัญญิก
นางสาวกนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ เหรัญญิก
ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์สวัสดิ์ เหรัญญิก
นายวิชัย ศิริรัตนชัยกุล ปฏิคม
นางอารีย์ ไวยรัชพานิช ประชาสัมพันธ์
นายสยาม แก้วคำไสย์ ประชาสัมพันธ์
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ เลขานุการ
นายปิยะ คำสุข ผช. เลขานุการ
นายโฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว ผช. เลขานุการ

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม