วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อน และการป้องกันการกัดกร่อน
  2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน
  3. จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสียหายที่มีสาเหตุจากการกัดกร่อน
  4. เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานกับองค์กรนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจกรรมคล้ายคลึงกัน
  5. เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน
  6. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกัดกร่อนและการป้องกัน
  7. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
  8. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกันเท่าเทียมนานาชาติ
  9. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อน และป้องกัน เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดภายในประเทศไทย

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม