ติดต่อเรา

สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
 
โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4736
โทรสาร 0-2564-6332
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/tcma
 


ดาวน์โหลดเอกสารโครงการวิจัยการสำรวจต้นทุนการกัดกร่อนในประเทศไทย

เชิญดาวน์โหลดเอกสารโครงการวิจัยการสำรวจต้นทุนการกัดกร่อนในประเทศไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย ตามลิงค์ด้านล่าง gif-new

TCMA Newsletter online

February2012 jan2012 aug2011 june2011

TCMA Newsletter vol. 9
(February 2012)

TCMA Newsletter vol. 8
(January 2012)

TCMA Newsletter vol. 7
(August 2011)

TCMA Newsletter vol. 6
(June 2011)

       
april2011 feb2011 dec2010 oct2010

TCMA Newsletter vol. 5
(April 2011)

TCMA Newsletter vol. 4
(February 2011)
TCMA Newsletter vol.3
(December 2010)
TCMA Newsletter vol.2
(October 2010)
       
aug2010      
TCMA Newsletter vol.1
(August 2010)
     

คณะกรรมการสมาคม

รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ นายกสมาคม
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันุบรรยงค์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ฉัตรชัย สมศิริ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ อุปนายก
รศ.ดร.เสถียร นิลธวัช อุปนายก
น.ต.พินัย มุ่งสันติสุข นายทะเบียน
นางสุชาดา พันธ์พฤกษ์ ผช. นายทะเบียน
นายศิขริน ศรโชติ ผช. นายทะเบียน
รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ เหรัญญิก
นางสาวกนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ เหรัญญิก
ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์สวัสดิ์ เหรัญญิก
นายวิชัย ศิริรัตนชัยกุล ปฏิคม
นางอารีย์ ไวยรัชพานิช ประชาสัมพันธ์
นายสยาม แก้วคำไสย์ ประชาสัมพันธ์
ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ เลขานุการ
นายปิยะ คำสุข ผช. เลขานุการ
นายโฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว ผช. เลขานุการ

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม