สิทธิประโยชน์

1. สมาชิกสามัญ, สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ

ค่าบำรุงสมาคมฯ

และสิทธิประโยชน์

สมาชิกสามัญ

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสมทบ

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

100 บาท

 1. ค่าบำรุงสมาคมฯ

500 บาท/ปี

1,200 บาท/ปี

3,000 บาทตลอดชีพ

6,000 บาท/ปี

5,000 บาท/ปี

25,000 บาท/ปี

300 บาท/3ปี

 1. สิทธิ์เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ ของสมาคม โดยได้รับส่วนลด

10%

10%

10%

10%

50%

หรือตามที่

หน่วยงานผู้จัดระบุ

 1. สิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯและได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

5 คน

5 คน

 

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ค่าบำรุงสมาคมฯ
และสิทธิประโยชน์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

Platinum

Gold

Silver

ค่าบำรุงสมาคมฯ (บาท/ปี)

100,000

50,000

30,000

ให้สิทธิ์พนักงานของผู้สนับสนุนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมโดยได้รับส่วนลด

40%

30%

20%

ให้สิทธิ์พนักงานหรือตัวแทนของผู้สนับสนุน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

10 คน

7 คน

5 คน

ได้รับสิทธิ์การจัดฝึกอบรมภายในจำนวน 1 ครั้ง (1วัน) ต่อปี

-

-

ได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับแสดงกิจการของผู้สนับสนุน ในระหว่างงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ

-

-

 1. มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนบนหน้าแรกของจดหมายข่าวของสมาคมฯ

-

-

มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนแสดงทางเข้าบริเวณจัดงาน และติดบนพื้นหลังเวทีจัดงาน ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลัก

-

-

ได้รับจัดสรรบอร์ดติดโปสเตอร์ในระหว่างการจัดงานประชุมวิชาการ

-

มีลิงค์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของสมาคมฯ

สิทธิ์ในการได้รับวารสารวิชาการและข้าถึงฐานข้อมูลด้านการกัดกร่อนของสมาคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ได้รับสิทธิ์โฆษณาหน้าสีในวารสารวิชาการสมาคมฯ

1 หน้า A4

1 หน้า A4

½ หน้า A4

 


ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ
 
 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่สนใจหรือประกอบการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน และได้แสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ สำหรับสมาชิกสามัญนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ให้หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
   
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนนอกประเทศไทยที่สนใจหรือประกอบการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน และได้แสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
   
 3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทย
   
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 

สมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกประเภท

 1. สิทธิในการได้รับส่วนลด 10% สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จัดโดย สมาคมฯ
 2. สิทธิในได้รับวารสารวิชาการของสมาคมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. สิทธิในการได้รับ Password สำหรับการเข้าสู่ส่วนเฉพาะสมาชิก

 

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ฯ

 1. สมาชิกสามัญ
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 1,200 บาท หรือค่าบำรุงสำหรับนิติบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 6,000 บาท
 2. สมาชิกสมทบ
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 300 บาท
 3. สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสีย
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 5,000 บาท หรือค่าบำรุงสำหรับนิติบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 25,000 บาท
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อน และการป้องกันการกัดกร่อน
 2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อนและการป้องกัน
 3. จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสียหายที่มีสาเหตุจากการกัดกร่อน
 4. เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานกับองค์กรนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจกรรมคล้ายคลึงกัน
 5. เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกัน
 6. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่มวลสมาชิกและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกัดกร่อนและการป้องกัน
 7. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 8. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อนและการป้องกันเท่าเทียมนานาชาติ
 9. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อน และป้องกัน เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดภายในประเทศไทย

ประวัติ

เนื่องจากการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุได้สร้างผลกระทบในชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน และชีวิต ด้วยเหตุนี้ บุคลาการที่ทำงานด้านวัสดุและการกัดกร่อนจึงได้มารวมตัวกันและจัดตั้งชมรมวัสดุและการกัดกร่อนขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จากนั้นสมาชิกของชมรมจึงได้ประชุมหารือเพื่อยกสถานภาพจากชมรมเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2534 ที่อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และได้ขอจดทะเบียนสมาคมต่อเลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติภายใต้ชื่อ สมาคมวัสดุและการกัดกร่อน และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมวัสดุและการกัดกร่อนเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2534 โดยมีนายวินัย ละอองสุวรรณ รศ.ดร.หริส สูตะบุตร และ ดร.ลดาวัลย์ โชติมงคล เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และมี รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ เป็นนายกสมาคมคนแรก ณ เวลานั้น มีที่ทำการอยู่ที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สมาคมวัสดุและการกัดกร่อนได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่อยมา แต่มีเหตุให้ต้องหยุดดำเนินกิจกรรมไว้ช่วงหนึ่ง ซึ่งตามข้อกำหนดของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ว่า หากสมาคมใดสมาคมหนึ่งได้หยุดการทำกิจกรรม และหากต้องการทำกิจกรรมต่อไป จะต้องทำการยื่นจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมใหม่อีกครั้ง ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์การประลัยและการเสื่อมสภาพของวัสดุ (ปัจจุบันชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและบริการทางเทคนิคทางด้านการเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนของวัสดุให้กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐทั่วไปเป็นเวลากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2541-2551)

Read more...

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม